Dầu Tường An giải tỏa hạn chế cổ phần chuyển nhượng

    Gốc

    Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo quy định nói trên đã được thanh toán đầy đủ và sẽ được giải tỏa hạn chế vào ngày 27/9/2007...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=605b448657e5a8&page=category