Danh sách 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tính đến ngày 18-5-2024

Với bốn nhân sự vừa được Ban Chấp hành Trung ương bầu bổ sung tại Hội nghị Trung ương 9, Bộ Chính trị khóa XIII hiện có 16 Ủy viên.

NGUYỄN THẢO - THÙY TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/danh-sach-16-uy-vien-bo-chinh-tri-khoa-xiii-post791291.html