Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt các văn bản mới và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát

Sáng 23/5, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát đợt IV - năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của tổ chức Đảng các cấp, thời gian qua Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối luôn quan tâm làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng. Qua đó góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên. Đồng thời, góp phần giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, xử lý nghiêm các vi phạm.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham gia hội nghị tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên quán triệt nội dung một số văn bản, quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ; triển khai nội dung các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng như: Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán...

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Hồng Quang phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Hồng Quang phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị còn quán triệt nội dung Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận số 2664-KL/TU ngày 23/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Đại biểu tham gia hội nghị.

Đại biểu tham gia hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên cũng trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở cơ sở.

Hội nghị đã góp phần nâng cao hiểu biết của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát về các quy định, quy trình, phương pháp, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; từ đó, nêu cao tinh thần, trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy chi bộ tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối.

Lê Phượng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dang-uy-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-quan-triet-cac-van-ban-moi-va-boi-duong-nghiep-vu-kiem-tra-giam-sat-214888.htm