Cơ điện Công trình liên tục thua lỗ, thêm 'combo' bị phạt do vi phạm CBTT

Ngày 7/9, UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Cơ điện Công trình (UPCoM: MES) số tiền 92,5 triệu đồng.

MES bị phạt vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, MES không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2019 hợp nhất, BCTC năm 2019 đã kiểm toán, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, BCTC quý 1/2020 hợp nhất, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020, BCTC quý 2/2020, BCTC bán niên 2020 đã soát xét, BCTC quý 3/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, BCTC quý 4/2020, BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, BCTC quý 2/2021, BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Đồng thời, MES không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội đối với các tài liệu: BCTC quý 4/2019, BCTC năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC quý 1/2020, BCTC quý 2/2020, BCTC bán niên năm 2020 đã soát xét, BCTC quý 3/2020, BCTC quý 4/2020, BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, BCTC quý 1/2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, BCTC quý 2/2021, BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Ngoài ra, MES công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội đối với: Giải trình ý kiến kiểm toán BCTC năm 2020, BCTC quý 3/2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, BCTC quý 4/2021, Giải trình ý kiến kiểm toán BCTC năm 2021, BCTC năm 2021 đã kiểm toán, BCTC quý 1/2022, BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét, BCTC quý 3/2022, Giải trình ý kiến kiểm toán BCTC 2022, Giải trình lợi nhận sau thuế BCTC năm 2022 chênh lệch 5%, Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 bị lỗ, Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 thay đổi từ 10%, BCTC quý 4/2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Về tình hình kinh doanh, từ năm 2017 đến 2022, MES luôn chìm trong thua lỗ. Gần đây nhất là 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế của MES tiếp tục âm 263 triệu đồng, nâng lỗ lũy kế lên gần 15 tỷ .

Theo giải trình của MES, do công ty chưa có đủ việc làm sau khi UBND TP có chủ trương sắp xếp lại công tác duy tu duy trì cây xanh, chiếu sáng trên địa bàn TP. Đồng thời nguồn việc mới không có, sản lượng thấp, lợi nhuận gộp từ các hoạt động sản xuất kinh doanh không cao, chưa đủ bù đắp chi phí quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra, các khoản đầu tư tại các công ty liên kết đến thời điểm báo cáo chưa được chia cổ tức.

Tại báo cáo soát xét 6 tháng này, đơn vị kiểm toán cũng từ chối đưa ra kết luận do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp về các khoản phải thu khách hàng, người mua trả tiền trước, phải thu khác, phải trả người bán, trả trước cho người bán, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trích khấu hao tài sản...

Minh An

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/co-dien-cong-trinh-lien-tuc-thua-lo-them-combo-bi-phat-do-vi-pham-cbtt-185551.html