Chuẩn bị thí điểm tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa gửi Công văn hỏa tốc tới các Bộ Tài chính, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường đề nghị có ý kiến đối với hồ sơ đề xuất xây dựng Nghị quyết của Quốc hội, thí điểm tách công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thành dự án độc lập.

Theo quy định hiện hành, khoản 3 Điều 54 và khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư công quy định công tác GPMB có thể được coi là một phần của quá trình thực hiện dự án hoặc xem xét tách thành dự án độc lập trong trường hợp thuộc dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thầm quyền.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề xuất Nghị quyết của Quốc hội thí điểm tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đổi với dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C nhằm: Tiếp tục thực hiện đúng các chủ trương về việc thí điểm tách công tác GPMB ra khỏi dự án đầu tư như đã được BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội quyết nghị; Nghiên cứu, hoàn thiện, bổ sung các quy định cần thiết nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thực hiện tách GPMB thành dự án độc lập; Thực hiện thí điểm trên phạm vi rộng hơn (bên cạnh Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội) nhằm đánh giá cụ thể lợi ích, kết quả có thể đạt được, các vướng mắc trong triển khai tách GPMB đối với dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C (bên cạnh dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A) để xem xét, tổng kết, đánh giá sự cần thiết của việc thể chế hóa nội dung này trong quy định của pháp luật về đầu tư công.

Theo đó, Điền 3 dự thảo Đề cương Nghị quyết về tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cu, giải phóng mặt bằng thành dụ án giải phóng mặt bằng nêu:

Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án tổng thể được quyết định tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB của dự án tổng thể thành dự án độc lập trong quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tổng thể; quyết định mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm đầu tư của dự án giải phóng mặt bằng tại chủ trương đầu tư của dự án tổng thể.

Cấp quyết định đầu tư dự án giải phóng mặt bằng được phép áp dụng quy định về xác định kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai để xác định tổng mức đầu tư dự án GPMB.

Việc lập, thẩm định, quyết định, điều chỉnh quyết định đầu tư dự án GPMB thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Quyết định đầu tư dự án GPMB là căn cứ để bố trí kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Đầu tư công.

Nguyễn Cúc

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/chuan-bi-thi-diem-tach-giai-phong-mat-bang-thanh-du-an-doc-lap-436216.html