Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng thành ngữ trong giao tiếp

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng trong việc sử dụng từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ trong những bài viết, bài nói của mình. Là người hiểu rõ đặc trưng tư duy dân tộc của người Việt và người phương Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng rất thành thục từ ngữ và thành ngữ trong giao tiếp.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113362&sub=50&top=37