Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất 0,18%

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Với mức giảm tốc rõ rệt này, CPI 9 tháng qua tăng ở mức 21,87% so với tháng 12 năm 2007 và tăng 22,76% so với 9 tháng năm 2007.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=96797