Chất vấn về trách nhiệm của các “tư lệnh”

    Gốc

    Chúng ta kiểm soát ra sao mà để cho con voi chui lọt lỗ kim? Đã có quy chế trách nhiệm thì phải cố gắng mổ xẻ.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/226085.asp