Cập nhật thêm hơn 900 tài khoản, kênh nội dung được xác thực sử dụng cho quảng cáo

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã công bố Danh sách nội dung 'đã được xác thực' trên mạng (White List), cập nhật thêm 947 tài khoản, kênh nội dung, địa chỉ được xác thực sử dụng cho hoạt động quảng cáo, góp phần phát triển hệ sinh thái quảng cáo và nội dung số Việt Nam an toàn, lành mạnh.

Việc xây dựng và công bố White List và Black List - danh sách nội dung vi phạm là một trong những giải pháp được Bộ TT&TT triển khai từ giữa năm 2022, nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên Internet.

White List là danh sách những tài khoản, kênh nội dung, trang và nhóm cộng đồng của các các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình, cùng các tổ chức, cá nhân được Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT, khuyến nghị các nhãn hàng, doanh nghiệp xem xét lựa chọn để quảng cáo sản phẩm.

 Whitelist sử dụng cho hoạt động quảng cáo đã từng được được Bộ TT&TT cập nhật và công bố trong tháng 2/2024 trên trang abei.gov.vn. Ảnh: Hải Anh

Whitelist sử dụng cho hoạt động quảng cáo đã từng được được Bộ TT&TT cập nhật và công bố trong tháng 2/2024 trên trang abei.gov.vn. Ảnh: Hải Anh

Đây cũng là lần thứ 3 danh sách này được Bộ TT&TT công bố công khai. Trước đó, danh sách nội dung đã được xác thực trên mạng - Whitelist sử dụng cho hoạt động quảng cáo đã từng được được Bộ TT&TT công bố trên trang abei.gov.vn vào tháng 3/2023 và tháng 10/2023.

Trong lần cập nhật này, White List đưa ra danh mục gồm 3.066 tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng và nhóm cộng đồng của các cơ quan báo chí; các đài phát thanh, truyền hình và đơn vị hoạt động truyền hình; các tổ chức, cá nhân hoạt động cung cấp, sáng tạo, khai thác nội dung số.

So với lần cập nhật vào tháng 10/2023, White List được công bố trong tháng 2/2024 đã tăng thêm 947 tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng và nhóm cộng đồng, tập trung chủ yếu ở nhóm tổ chức, cá nhân hoạt động cung cấp, sáng tạo, khai thác nội dung số.

Việc Bộ TT&TT thường xuyên rà soát và công bố danh sách các trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật đề nghị không phát hành quảng cáo cũng nhằm thực hiện quy định tại các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo.

Các nhãn hàng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo có thể tra cứu các trang, kênh, tài khoản thuộc White List và Black List sử dụng trong hoạt động quảng cáo trên cổng thông tin điện tử của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tại địa chỉ abei.gov.vn.

Nguyễn Vân

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/cap-nhat-them-hon-900-tai-khoan-kenh-noi-dung-duoc-xac-thuc-su-dung-cho-quang-cao-145576.html