Cần Thơ: Tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 13/6, UBND thành phố Cần Thơ ký ban hành Công văn số 2380/UBND-XDĐT về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Một góc thành phố Cần Thơ.

Một góc thành phố Cần Thơ.

Tại Công văn số 1633/SXD-QLXD ngày 05/6/2024 của Sở Xây dựng Cần Thơ về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có văn bản hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tổ chức triển khai các nội dung nhằm tăng cường công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đảm bảo đúng quy định.

Trước đó, ngày 05/6/2024, Sở Xây dựng Cần Thơ đã ban hành Công văn số 1633/SXD-QLXD về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ gửi UBND thành phố Cần Thơ.

Công văn Sở Xây dựng cho biết, thực hiện Thông báo kết luận số 93/TB-VPUB ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ về việc Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường tại Hội nghị chuyên đề đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, thời gian qua, công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng đã được Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; các cấp, các ngành thành phố quan tâm, tập trung lãnh đạo và chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Do đó, công tác thẩm định và cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Nhằm cụ thể hóa việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng theo các quy định của Trung ương và phù hợp tình hình thực tế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đơn vị được phân cấp chủ động trong quản lý đầu tư, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành các quyết định phân cấp thẩm định dự án; phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ và quyết định về phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình.

Dự án căn hộ cao cấp Stella Icon chưa được Sở Xây dựng Cần Thơ cấp Giấp phép xây dựng đã tổ chức động thổ.

Dự án căn hộ cao cấp Stella Icon chưa được Sở Xây dựng Cần Thơ cấp Giấp phép xây dựng đã tổ chức động thổ.

Qua đó, chất lượng công tác thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng đã được nâng cao hơn, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thiết kế, đưa vào vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả.

Tuy nhiên, qua rà soát các kết quả của thanh tra, kiểm toán đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đã tổng hợp được một số tồn tại hạn chế như sau: Công tác khảo sát không theo tiêu chuẩn thiết kế; công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán còn sai sót, tính thừa khối lượng, áp dụng đơn giá, định mức chưa phù hợp; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công chưa thể hiện đầy đủ các chi tiết; căn cứ các báo giá vật liệu chưa rõ ràng về thông tin, phê duyệt dự án khi chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường; phê duyệt chi phí tư vấn, chi phí khác chưa phù hợp quy định...

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên và nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng. Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo văn bản “Tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng”, làm cơ sở để thời gian tới, các cấp, các ngành tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Huỳnh Biển

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/can-tho-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-377374.html