Bộ GTVT ra Chỉ thị đảm bảo ATGT, an toàn lao động công trường giao thông

Bộ GTVT vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo ATGT, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công kết cấu hạ tầng GT.

Giám sát chặt hoạt động tại công trường
Chỉ thị số 01/CT-BGTVT của Bộ GTVT nêu rõ: Trong thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ), an toàn giao thông (ATGT), vệ sinh môi trường (VSMT) tại các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đã được các Chủ đầu tư/Ban QLDA, các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát quan tâm, triển khai thực hiện khá đồng bộ, hiệu quả.

Nhận thức của các nhà thầu và người lao động về ATLĐ từng bước được nâng cao; điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân trên công trường từng bước được cải thiện.

Nhiều công trình, dự án đã được thi công hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo chất lượng, mỹ quan, đảm bảo ATLĐ, ATGT và VSMT, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.

Bộ GTVT yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo ATGT, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại một số gói thầu/dự án, công tác đảm bảo ATLĐ, ATGT, VSMT vẫn còn tồn tại, hạn chế, một số công trình, dự án vẫn để xảy ra tai nạn lao động.

Nguyên nhân chủ yếu do một số Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công còn chưa quan tâm đúng mức đến công tác ATLĐ, ATGT, VSMT; nhận thức của các đơn vị về ATLĐ chưa đầy đủ; nhiều công trường còn thiếu biện pháp cảnh báo, phòng ngừa; người lao động còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng và thiếu chủ động trong phòng ngừa tai nạn lao động và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, ATLĐ và VSMT trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Để tăng cường công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT trong thi công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị thi công và nhân dân khu vực dự án, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án bố trí cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm để quản lý công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT trong thi công xây dựng đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, chấp thuận biện pháp đảm bảo ATGT, ATLĐ, VSMT và chỉ cho phép nhà thầu triển khai thi công sau khi biện pháp thi công được chấp thuận.

Cùng đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT trong thi công xây dựng công trình theo đúng biện pháp thi công đã được chấp thuận và theo quy định; kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Yêu cầu các nhà thầu thi công tổ chức thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật;

Tổ chức, quản lý công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT trong việc quản lý đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT trong thi công xây dựng công trình theo quy định.

Dừng thi công nếu nhà thầu vi phạm ATGT, vi phạm an toàn lao động

Đối với nhà thầu giám sát, Bộ trưởng yêu cầu kiểm tra hồ sơ thiết kế tổ chức thi công, đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT khi thi công xây dựng của nhà thầu trước khi trình Chủ đầu tư chấp thuận. Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống quản lý, kiểm soát của nhà thầu thi công về công tác ATGT, ATLĐ và VSMT, chấn chỉnh kịp thời việc triển khai tại hiện trường của nhà thầu thi công về: Bố trí các phương tiện, dụng cụ, thiết bị thi công, phương pháp thi công,… phù hợp với biện pháp thi công được chấp thuận;

Đồng thời, tiến hành tạm dừng thi công khi nhà thầu thi công có dấu hiệu vi phạm về ATGT, ATLĐ và VSMT; yêu cầu nhà thầu thực hiện các biện pháp khắc phục. Chỉ cho phép tiếp tục thi công khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu nhà thầu thi công lập biện pháp đảm bảo ATGT, kế hoạch tổng hợp về an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định, trình tư vấn giám sát, Chủ đầu tư chấp thuận trước khi triển khai thi công; Phải bố trí cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện công tác quản lý an toàn lao động; Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ, công nhân và các đối tượng có liên quan trên công trường về các biện pháp đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT.

Đối với các vị trí công trường có nguy cơ gây mất an toàn đối với người, thiết bị thi công và nhân dân khu vực dự án phải được bố trí rào chắn, bảo vệ, cảnh báo và các biện pháp đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.

Bộ trưởng yêu cầu các Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT trong thi công xây dựng công trình. Đồng thời tổ chức ngay việc quán triệt thực hiện Chỉ thị này.

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bo-gtvt-ra-chi-thi-dam-bao-atgt-an-toan-lao-dong-cong-truong-giao-thong-d580302.html