Bộ GTVT có chỉ thị nóng cho các nhà thầu công trình hạ tầng giao thông

Bộ GTVT vừa ra chỉ thị số 01/CT-BGTVT yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đôn đốc các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đánh giá, trong thời gian qua công tác bảo đảm an toàn lao động (ATLĐ), an toàn giao thông (ATGT), vệ sinh môi trường (VSMT) tại các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đã được các chủ đầu tư/ban QLDA, các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát quan tâm, triển khai thực hiện khá đồng bộ, hiệu quả. Nhận thức của các nhà thầu và người lao động về ATLĐ từng bước được nâng cao; điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân trên công trường từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ GTVT cũng chỉ rõ tại một số gói thầu/dự án, công tác bảo đảm ATLĐ, ATGT, VSMT vẫn còn tồn tại, hạn chế, một số công trình, dự án vẫn để xảy ra tai nạn lao động.

Thực hiện nghiêm việc bảo đảm ATLĐ

Theo Bộ GTVT, nguyên nhân chủ yếu do một số chủ đầu tư/ban QLDA, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công còn chưa quan tâm đúng mức đến công tác ATLĐ, ATGT, VSMT; nhận thức của các đơn vị về ATLĐ chưa đầy đủ; nhiều công trường còn thiếu biện pháp cảnh báo, phòng ngừa; người lao động còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng và thiếu chủ động trong phòng ngừa tai nạn lao động và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, ATLĐ và VSMT trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Để tăng cường công tác bảo đảm ATGT, ATLĐ và VSMT trong thi công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị thi công và người dân khu vực dự án, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư/ban QLDA bố trí cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm để quản lý công tác bảo đảm ATGT, ATLĐ và VSMT trong thi công xây dựng bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, chấp thuận biện pháp bảo đảm ATGT, ATLĐ, VSMT và chỉ cho phép nhà thầu triển khai thi công sau khi biện pháp thi công được chấp thuận.

Cùng với đó, Bộ GTVT yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thực hiện các biện pháp bảo đảm ATGT, ATLĐ và VSMT trong thi công xây dựng công trình theo đúng biện pháp thi công đã được chấp thuận và theo quy định; kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các nhà thầu thi công tổ chức thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ sử dụng trong thi công xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức, quản lý công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT trong việc quản lý bảo đảm ATGT, ATLĐ và VSMT trong thi công xây dựng công trình theo quy định.

Dừng thi công nếu nhà thầu vi phạm ATLĐ

Đối với nhà thầu giám sát, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu kiểm tra hồ sơ thiết kế tổ chức thi công, bảo đảm ATGT, ATLĐ và VSMT khi thi công xây dựng của nhà thầu trước khi trình chủ đầu tư chấp thuận. Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống quản lý, kiểm soát của nhà thầu thi công về công tác ATGT, ATLĐ và VSMT, chấn chỉnh kịp thời việc triển khai tại hiện trường của nhà thầu thi công về: Bố trí các phương tiện, dụng cụ, thiết bị thi công, phương pháp thi công… phù hợp với biện pháp thi công được chấp thuận.

Đồng thời, tiến hành tạm dừng thi công khi nhà thầu thi công có dấu hiệu vi phạm về ATGT, ATLĐ và VSMT; yêu cầu nhà thầu thực hiện các biện pháp khắc phục. Chỉ cho phép tiếp tục thi công khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu nhà thầu thi công lập biện pháp bảo đảm ATGT, kế hoạch tổng hợp về an toàn, VSMT theo quy định, trình tư vấn giám sát, chủ đầu tư chấp thuận trước khi triển khai thi công; phải bố trí cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện công tác quản lý ATLĐ; tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ, công nhân và các đối tượng có liên quan trên công trường về các biện pháp bảo đảm ATGT, ATLĐ và VSMT.

Đối với các vị trí công trường có nguy cơ gây mất an toàn đối với người, thiết bị thi công và nhân dân khu vực dự án phải được bố trí rào chắn, bảo vệ, cảnh báo và các biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công.

Bộ trưởng yêu cầu các chủ đầu tư/ban QLDA và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác bảo đảm ATGT, ATLĐ và VSMT trong thi công xây dựng công trình. Đồng thời tổ chức ngay việc quán triệt thực hiện chỉ thị này.

Lựa chọn nhà thầu thật chặt chẽ

Bộ GTVT cũng yêu cầu việc lựa chọn nhà thầu với các gói thầu thi công các công trình trọng điểm, nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật.

Bộ GTVT cũng vừa có văn bản gửi các Ban Quản lý dự án 2, 6, 7, 85, đường Hồ Chí Minh, Thăng Long, Mỹ Thuận yêu cầu tổ chức rà soát các điều khoản của hợp đồng đối với từng gói thầu, nhân sự, máy móc thiết bị, đảm bảo không được trùng lặp giữa các gói thầu/dự án đang thực hiện trong cùng thời điểm theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT.

Bộ GTVT nhấn mạnh: “Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo công khai, minh bạch, trình tự, thủ tục tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Các nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu”.

Bộ GTVT yêu cầu các Ban Quản lý dự án khi ký kết hợp đồng với nhà thầu phải chặt chẽ, phù hợp quy định, đảm bảo tính thống nhất giữa các dự án thành phần làm cơ sở quản lý hợp đồng hiệu lực, hiệu quả. Các Ban Quản lý dự án phải tổ chức rà soát các điều khoản của hợp đồng đối với từng gói thầu. Trong đó, lưu ý các quy định về tạm ứng, thu hồi tạm ứng, điều kiện tạm ứng; tài khoản chuyên chi; quyền, trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh; quản lý, chấp thuận nhà thầu phụ; xử lý vi phạm hợp đồng...

Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) cho biết, đến ngày 18.1.2023, Bộ GTVT đã khởi công đồng loạt 14 gói thầu thuộc 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 2021 - 2025. Các nhà thầu đang huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, xây dựng lán trại, đường công vụ và thực hiện các thủ tục đăng ký khai thác, cấp phép mỏ vật liệu xây dựng… tổ chức triển khai thi công tại các vị trí thuận lợi. Với các gói thầu còn lại, các chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu và các công việc liên quan để thi công vào tháng 2.2023.

H.Đ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/bo-gtvt-co-chi-thi-nong-cho-cac-nha-thau-cong-trinh-ha-tang-giao-thong-192576.html