Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư vừa kí quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=129379&sub=68&top=40