Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa họp phiên thứ nhất

  Báo Thanh Hóa
  185 liên quanGốcThanh Hóa

  Chiều 26-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

  Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

  Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

  Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo dự phiên họp.

  Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo dự phiên họp.

  Dự phiên họp có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

  Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo trình bày các văn bản của Ban Chỉ đạo.

  Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo trình bày các văn bản của Ban Chỉ đạo.

  Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gồm 15 thành viên, do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng ban.

  Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo trình bày dự thảo quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

  Đồng chí Bùi Anh Linh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo trình bày dự thảo quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo; chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo.

  Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận phiên họp.

  Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận phiên họp.

  Sau khi nghe thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận, tham gia ý kiến, kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao. Đồng chí giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý, xác đáng, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy rà soát, hoàn thiện dự thảo các văn bản, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành.

  Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung quán triệt sâu sắc, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo tại các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt là nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra vào ngày 30-6-2022 vừa qua.

  Các cấp, các ngành, các địa phương phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Coi đây là một trong những trọng tâm lãnh đạo của cấp ủy, lấy kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm một trong những cơ sở để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và phẩm chất, năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu.

  Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, không lãng phí, không tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trọng liêm sỉ, danh dự; tích cực lên án, phê phán và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  Các đại biểu dự phiên họp.

  Các đại biểu dự phiên họp.

  Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, quy trình, tiêu chuẩn, định mức... trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội để hạn chế tác động tiêu cực của “nhóm lợi ích”; hoàn thiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong suy thoái nội bộ…

  Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan, sai; rất nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn, nhân ái, có lý, có tình, đảm bảo hầu hết các đối tượng bị xử lý đều nhận thức rõ sai phạm của mình và tâm phục, khẩu phục, tỏ rõ sự ăn năn, hối cải và có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục, phòng ngừa mạnh mẽ trong xã hội. Chú trọng phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng mới; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, “gợi ý”, “lót tay”, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

  Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; chú trọng truy tìm, kịp thời áp dụng các biện pháp đồng bộ để thu hồi triệt để tài sản bị tham nhũng ngay từ giai đoạn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án; khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

  Phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan và đại biểu dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thật sự có bản lĩnh, thật sự liêm chính, trong sạch.

  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục ở tất cả các cấp, ngành, lĩnh vực với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, trọng điểm.

  Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, hoạt động của Ban Chỉ đạo có ý nghĩa rất quan trọng, cần phải tổ chức công việc chặt chẽ, làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm, xây dựng tập thể đoàn kết, phối hợp công tác với nhau nhịp nhàng. Từng đồng chí trong Ban Chỉ đạo phải gương mẫu, liêm, dũng, chính, trực, tức là phải trong sạch, dũng cảm, ngay thẳng, công tâm, trung thực; phải là những tấm gương về giữ gìn đạo đức lối sống, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào, không ngại bất cứ lực cản nào.

  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đỗ Trọng Hưng tin tưởng rằng, với sự quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tỉnh ta sẽ có những chuyển biến mới. Tham nhũng, tiêu cực nhất định sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới và niềm tin yêu, kỳ vọng của Nhân dân.

  Minh Hiếu

  Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-tinh-thanh-hoa-hop-phien-thu-nhat/164132.htm