Bài 1: Tăng cường quản lý các dự án sau chấp thuận đầu tư

Việc quản lý, kiểm tra, theo dõi các dự án sau chấp thuận đầu tư được quan tâm thực hiện để kịp thời có phương án xử lý phù hợp; một số doanh nghiệp được giao đất, thuê đất đã tích cực triển khai thực hiện dự án theo đúng chủ trương đầu tư đã được chấp thuận. Một số doanh nghiệp sau khi hoàn thành cổ phần hóa tiếp tục hoạt động ổn định, sử dụng đất đúng hiện trạng, mục đích; nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả…

Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các doanh nghiệp sau chấp thuận đầu tư và sau cổ phần hóa. Ảnh: Tuyết Phong

Đó là những kết quả tích cực Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh qua giám sát kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các doanh nghiệp sau chấp thuận đầu tư và công tác quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn.

Quan tâm quản lý, kiểm tra, theo dõi

Theo đánh giá Đoàn giám sát, công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư đã đạt một số kết quả nhất định. Chất lượng thẩm định dự án được nâng lên; công tác phối hợp liên ngành và với các địa phương được cải thiện. Đã thực hiện tốt việc lồng ghép trong giải quyết thủ tục đầu tư với thẩm định nhu cầu sử dụng đất, các quy trình thủ tục về quản lý, bảo vệ môi trường, quy hoạch đô thị... Qua đó, góp phần quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong lập hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Việc quản lý, kiểm tra, theo dõi các dự án sau chấp thuận đầu tư được quan tâm thực hiện. Trong giai đoạn 2016 - 2022, các sở, ngành, UBND cấp huyện đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, theo kế hoạch của ngành cũng như của liên ngành để kịp thời có phương án xử lý phù hợp. Đối với những dự án đã được bàn giao đất, đã triển khai đầu tư nhưng chưa hoàn thành dự án theo tiến độ quy định, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tích cực đôn đốc, phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các quy trình thủ tục để đẩy nhanh tiến độ đầu tư; đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét gia hạn, điều chỉnh tiến độ thực hiện cho 259 dự án. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi 114 dự án chậm triển khai, không còn nhu cầu thực hiện (bao gồm 108 dự án đầu tư trong nước và 6 dự án đầu tư nước ngoài); báo cáo tổng hợp tình hình và xin ý kiến xử lý đối với 91 dự án chậm tiến độ trên địa bàn.

Cũng theo ghi nhận của Đoàn giám sát, một số doanh nghiệp được giao đất, thuê đất đã tích cực triển khai thực hiện dự án theo đúng chủ trương đầu tư đã được chấp thuận. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp trong đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Các dự án đầu tư khi hoàn thành đi vào hoạt động góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị và giải quyết việc làm cho một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động.

Tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện kiến nghị

Năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án từ 2004 đến 2015. Trong đó, đã yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn có biện pháp xử lý đối với 69 dự án chậm tiến độ hoặc chưa triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt nhiều dự án có quyết định giao đất, cho thuê đất từ đầu những năm 2000. Đến năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đối với các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện. Sau 5 năm, đến nay, công tác quản lý, sử dụng đất đai của các doanh nghiệp sau chấp thuận đầu tư bước đầu đạt được một số kết quả.

Cụ thể, đối với 24 dự án xin phép gia hạn tiến độ và 12 dự án xin ý kiến của UBND tỉnh: 17 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động; 6 dự án đang triển khai thực hiện, vẫn đang trong thời gian được gia hạn; 6 dự án chưa triển khai thực hiện, đã quá thời gian được gia hạn; 1 dự án đầu tư xây dựng sai mục đích sử dụng; 6 dự án đang tiếp tục xin điều chỉnh.

Sử dụng đất đúng hiện trạng, mục đích

Đối với công tác quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Tính đến ngày 30.9.2022, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 62 doanh nghiệp cổ phần hóa và 3 doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện cổ phần hóa với tổng diện tích đất sử dụng 687,2ha. Quá trình tổ chức thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước địa phương về cơ bản đã bảo đảm tuân thủ theo đúng các quy định về trình tự, thủ tục. Một số doanh nghiệp sau khi hoàn thành cổ phần hóa tiếp tục hoạt động ổn định, sử dụng đất đúng hiện trạng, mục đích được nhà nước cho thuê. Nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nộp tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đầy đủ theo quy định.

Từ năm 2018, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn yêu cầu các doanh nghiệp cổ phần hóa chưa có phương án sử dụng đất được phê duyệt, hoặc có phương án sử dụng đất được phê duyệt nhưng còn chung chung, sơ sài, không rõ mục đích cụ thể cho từng vị trí sử dụng đất phải lập phương án sử dụng đất cụ thể, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn các doanh nghiệp không còn nhu cầu hoặc không có khả năng sử dụng đất làm thủ tục trả lại đất cho tỉnh. Đến nay, đã có 8/55 doanh nghiệp cổ phần hóa đã có phương án sử dụng đất chi tiết; 8 doanh nghiệp đề nghị trả lại toàn bộ hoặc một phần diện tích đất tại 24 vị trí.

THÁI AN

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-muc-hoi-dong-nhan-dan/bai-1%C2%A0tang-cuong-quan-ly-cac-du-an-sau-chap-thuan-dau-tu-i315672/