Ba cây chụm lại...

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    "Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao", trong xu thế toàn cầu hóa đang là chủ đạo trong mọi hoạt động trên trường quốc tế, những mối quan hệ hữu nghị mang tính truyền thống như giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn là một di sản quý báu cần được trân trọng trong cả tương lai.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/6/92333.cand