An Phú bổ sung và tái bản lịch sử Đảng bộ huyện, giai đoạn 1930 - 2025

Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) triển khai kế hoạch bổ sung và tái bản Lịch sử Đảng bộ huyện (giai đoạn 1930 - 2025) trên cơ sở lịch sử Đảng bộ huyện xuất bản năm 2005 (giai đoạn 1930 - 2005). Đây là công trình lịch sử, khoa học chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tự hào lịch sử cách mạng của quê hương biên giới An Phú anh hùng.

Việc bổ sung và tái bản lịch sử Đảng bộ huyện An Phú, giai đoạn 1930 - 2025 nhằm đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ huyện và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng bộ huyện An Phú qua các thời kỳ, là cội nguồn sức mạnh, là động lực tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng bộ và Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1930 - 2005, nội dung căn cứ lịch sử Đảng bộ huyện xuất bản năm 2025 để điều chỉnh, bổ sung thêm tư liệu, sự kiện mới có sự xác nhận của nhân chứng lịch sử liên quan. Đối với giai đoạn 2005 - 2025, nội dung lịch sử Đảng bộ huyện sẽ tập trung vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện qua từng nhiệm kỳ để đánh giá có trọng tâm, trọng điểm về những dấu ấn lịch sử (thời gian đại hội, tiêu đề đại hội, số lượng đảng viên, số lượng chi, đảng bộ trực thuộc, bầu ban chấp hành, ban thường vụ và bí thư, các phó bí thư; thời gian luân chuyển, bổ nhiệm, bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền…), những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo và triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước, xây dựng Đảng, vận động quần chúng… và những thành tựu đạt được trong lúc khó khăn...

Hội nghị triển khai kế hoạch bổ sung và tái bản Lịch sử Đảng bộ huyện An Phú (giai đoạn 1930 - 2025)

Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú yêu cầu cấp ủy Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực Huyện ủy tăng cường lãnh, chỉ đạo đối với công tác tái bản và bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện. Quan tâm sưu tầm, khai thác tư liệu, nghiên cứu, biên soạn nhằm bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, tính khách quan, khoa học của lịch sử Đảng bộ huyện, nhất là giai đoạn bổ sung 2005 - 2025.

Đổi mới phương pháp nghiên cứu, biên soạn bổ sung và tái bản lịch sử theo hướng gắn với nghiên cứu, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử huyện. Làm tốt công tác bảo quản, lưu trữ tư liệu lịch sử Đảng; đẩy mạnh tiến tới số hóa toàn bộ tư liệu lịch sử Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện An Phú Lê Minh Thuận cho biết, huyện đã thành lập ban chỉ đạo, tổ biên soạn; triển khai kế hoạch, tổ chức 3 tổ thu thập tư liệu, đang chuẩn bị thông qua đề cương tổng quát; thu thập thông tin lãnh đạo qua các thời kỳ, đang triển khai việc rà soát trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng; những dấu ấn nổi bật qua các nhiệm kỳ… nhằm định hướng cho việc thu thập, khai thác tư liệu và soạn thảo để tổ chức hội thảo đóng góp. Dự kiến sẽ tổ chức 3 hội thảo đóng góp và hoàn chỉnh trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định vào tháng 12/2024, in ấn và phát hành trong tháng 3/2025 phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030)…

“Việc bổ sung và tái bản lịch sử Đảng bộ huyện có ý nghĩa quan trọng, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, để tuổi trẻ An Phú phát huy tinh thần yêu nước, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương càng thêm giàu mạnh” - Bí thư Huyện đoàn An Phú Lâm Thị Ngọc Giàu chia sẻ.

Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang nhấn mạnh: “Việc bổ sung và tái bản lịch sử Đảng bộ huyện vừa là công trình lịch sử, khoa học chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), vừa nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tự hào lịch sử cách mạng của quê hương biên giới An Phú anh hùng. Đây là động lực để Đảng bộ và Nhân dân huyện An Phú phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Do đó, các thành viên trong ban chỉ đạo và các tổ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu Thường trực Huyện ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, tổ chức xây dựng đề cương, hội thảo và rút kinh nghiệm để công tác bổ sung và tái bản lịch sử Đảng bộ huyện An Phú (giai đoạn 1930 - 2025) đạt chất lượng cao nhất”.

HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-phu-bo-sung-va-tai-ban-lich-su-dang-bo-huyen-giai-doan-1930-2025-a392900.html