6 người trúng cử ĐBQH khóa XV có đơn thư phản ánh

  107 liên quanGốc

  Theo báo cáo, có 6 người trúng cử ĐBQH có đơn thư phản ánh, cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở.

  Sáng 20/7, tiếp tục phiên Khai mạc Kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khóa XV, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo kết quả xác nhận tư cách ĐBQH khóa XV.

  Theo đó, ngày 12/7, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp phiên thứ 8 để xem xét, quyết định xác nhận tư cách ĐBQH khóa XV. Hội đồng bầu cử quốc gia đã nghe Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo báo cáo về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử ĐBQH khóa XV và Tiểu ban Nhân sự báo cáo về việc xem xét tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

  Cụ thể, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV đã được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; đảm bảo yêu cầu dân chủ, đúng pháp luật.

  Khai mạc Kỳ họp thứ nhất - Quốc hội khóa XV.

  Việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV được tổ chức công khai, dân chủ, đúng pháp luật; các bước lập danh sách, công bố danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử được tiến hành đúng quy trình, thời gian theo quy định của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

  Cử tri cả nước bầu đủ 500 ĐBQH khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử theo đúng nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định tại Điều 78 Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử ĐBQH đối với một trường hợp tại đơn vị bầu cử ĐBQH số 1 của tỉnh Bình Dương. Như vậy, có 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV được công bố vào ngày 10/6.

  Đến ngày 12/7, việc tiếp nhận xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người trúng cử ĐBQH khóa XV. Theo đó, có 493 người không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Có 6 người trúng cử ĐBQH có đơn phản ánh.

  Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét đơn phản ánh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận các đơn phản ánh không đủ điều kiện để giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Tuy nhiên, với tinh thần thận trọng, lắng nghe, để giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định xác nhận tư cách ĐBQH khóa XV đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Hội đồng Bầu cử quốc gia đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở.

  Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban Nhân sự đã thống nhất báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc 6 người có đơn phản ánh đều bảo đảm tiêu chuẩn, đủ tư cách ĐBQH khóa XV. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, với sự thống nhất cao, tất cả các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia có mặt 100% biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận 499 người trúng cử đủ tư cách ĐBQH khóa XV.

  Mộc Trà

   Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/6-nguoi-trung-cu-dbqh-khoa-xv-co-don-thu-phan-anh-20210720103715669.htm