26 suất học bổng toàn phần dành cho cán bộ nữ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đây là chương trình nằm trong dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho Phụ nữ làm việc trong khu vực Nhà nước trong bối cảnh Hội nhập Kinh tế Quốc tế” với tổng ngân sách hỗ trợ trên 5 triệu USD.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=115224