2008: Khi CNTT-TT đã ngấm…

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    CNTT-TT Việt Nam đã trải qua những sự kiện lớn trong năm 2007. Những người làm và khai thác, sử dụng CNTT-TT đã sải được những bước tiến dài, rộng và “vấp” vài hố sâu.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8696&t=pcolarticle