Yên Bái: Phát triển kinh tế xã hội và an dân

  Báo Xây Dựng
  3 liên quanGốcYên Bái

  Xác định năm 2022 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, Yên Bái quyết tâm phát triển kinh tế xã hội và an sinh cho người dân.

  Sản phẩm đặc biệt quế Yên Bái Được bà con dân tộc người dao trồng và thu hoạch.

  Sản phẩm đặc biệt quế Yên Bái Được bà con dân tộc người dao trồng và thu hoạch.

  Tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tình hình xung đột vũ trang trên thế giới gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và địa phương nói riêng. Xong với sự quyết tâm cao độ của hệ thống chính trị, các cơ quan ban ngành đoàn thể và nhân dân, nhất là tinh thần trách nhiệm của các doanh nhân, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới sáng tạo. Yên Bái thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải quyết tốt các khiếu nại tố cáo của công dân, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tạo nên bức tranh sinh động và là tiền đề vững chắc giành thắng lợi toàn diện của tỉnh năm 2022.

  Điều này được thể hiện qua một số chỉ tiêu điển hình sau: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,57%; Giá trị suất khẩu hàng hóa đạt 147 triệu USD, bằng 52% kế hoạch.

  Số lượt khách du lịch khoảng 800 nghìn người, đạt 73,3% kế hoạch, doanh thu từ hoạt động dịch vụ đạt trên 524,3 tỷ đồng và bằng 62%. Thành lập mới 162 doanh nghiệp bằng 54% kế hoạch, thành lập mới 46 hợp tác xã - bằng 57,5% kế hoạch. Số lao động được tạo việc làm mới là 13251 lao động bằng 68% kế hoạch…

  Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, đề án, chính sách giai đoạn 2021- 2025. Đồng thời, đã ban hành, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội một cách đồng bộ được thể hiện trên một số tiêu chí cơ bản sau: Phát triển kinh tế đạt kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 5,75% đứng thứ 7/14 tỉnh trong khu vực.

  Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, vụ đông xuân diện tích lúa đăng ký đạt 19411,4ha , năng suất đạt 56,2 tạ tăng 0,58% so với cùng kỳ . Tổng đàn gia súc đạt 668.495 con bằng 86,9% kế hoạch, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại là 38.608 tấn đạt 63,4% kế hoạch. Diện tích trồng rừng đạt 13.575ha bằng 87,6% kế hoạch…

  Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định và có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 7.341 tỷ đồng bằng 47,2% kế hoạch. Hoạt động thương mại, dịch vụ, suất nhập khẩu tiếp tục phục hồi và có mức tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 11.455 tỷ đồng đạt 48,7% kế hoạch. Giá trị suất khẩu hàng hóa đạt 147 triệu USD, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 524 tỷ. Tổng vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm ước đạt 7024 tỷ đồng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm đã cấp quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư cho 22 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 6.016,8 tỷ đồng, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án, cấp chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 162 doanh nghiệp. Hiện nay toàn tỉnh có 2.281 doanh nghiệp, 612 hợp tác xã.

  Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt 1.968,2 tỷ bằng 76,1% kế hoạch dự toán trung ương giao. Đây là một trong những chỉ tiêu đặc biệt quan trọng có ý nghĩa quyết định rất lớn đến việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của tỉnh. Ngoài ra các nhiệm vụ khác cũng được thực hiện đồng bộ và đạt kết quả tích cực như công tác quản lý về đất đai tài nguyên khoáng sản bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai , phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, công tác y tế và chăm lo sức khỏe của nhân dân, các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề giải quyết việc làm, đặc biệt là công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

  Xác định công tác an dân làm một nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa đến việc cùng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền. 6 tháng đầu năm 2022 Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết dứt điểm các khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn. Công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng được tăng cường. Cơ quan Thanh tra tỉnh đã chủ động ban hành và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành UBND các cấp thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Do đó các vụ việc tồn động những năm trước đã được giải quyết triệt để, đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân.

  Những kết quả điển hình trên cho thấy với quyết tâm chính trị và tinh thần quyết liệt, đồng bộ, sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến các cơ sở, tính chủ động cao, mục tiêu rõ ràng. Trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các doanh nhân, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế trên địa bàn. Đó là tín hiệu tích cực cho việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022 của tỉnh Yên Bái.

  Sơn Lâm

  Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/yen-bai-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-an-dan-335646.html