Thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới bạn bè quốc tế

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới bạn bè quốc tế

Ngày 03/02, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức cuộc họp thông báo về kết quả Đại hội đại biểu...
Ban Đối ngoại Trung ương thông báo kết quả Đại hội XIII

Ban Đối ngoại Trung ương thông báo kết quả Đại hội XIII

Việt Nam thông báo kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIII cho Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Việt Nam thông báo kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIII cho Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Văn kiện Đại hội XIII sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng

Văn kiện Đại hội XIII sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng

Tổng bí thư là người rất có uy tín trong Đảng, trong dân

Tổng bí thư là người rất có uy tín trong Đảng, trong dân

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nêu 'điểm nhấn rất quan trọng' của Văn kiện Đại hội Đảng XIII

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nêu 'điểm nhấn rất quan trọng' của Văn kiện Đại hội Đảng XIII

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương: Đối ngoại đảng đóng vai trò cân bằng quan trọng

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương: Đối ngoại đảng đóng vai trò cân bằng quan trọng

Đại hội Đảng XIII nhận được số thư, điện mừng cao kỷ lục từ bạn bè quốc tế

Đại hội Đảng XIII nhận được số thư, điện mừng cao kỷ lục từ bạn bè quốc tế

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương: Tham gia các FTA, không gian thương mại và đầu tư của Việt Nam rất lớn

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương: Tham gia các FTA, không gian thương mại và đầu tư của Việt Nam rất lớn

Hoạt động đối ngoại là thành tố quan trọng làm nên khát vọng phồn vinh

Hoạt động đối ngoại là thành tố quan trọng làm nên khát vọng phồn vinh

Vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam đang từng bước được nâng cao

Vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam đang từng bước được nâng cao

Ông Hoàng Bình Quân: Việt Nam bước vào giai đoạn mới, cao hơn

Ông Hoàng Bình Quân: Việt Nam bước vào giai đoạn mới, cao hơn

Phát huy vai trò đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân trong bối cảnh mới

Phát huy vai trò đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân trong bối cảnh mới

Tăng cường quan hệ song phương, nâng tầm đa phương

Tăng cường quan hệ song phương, nâng tầm đa phương

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương: 'Khát vọng phồn vinh của Việt Nam rất lớn'

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương: 'Khát vọng phồn vinh của Việt Nam rất lớn'

Công tác đối ngoại Đảng đạt được nhiều bước phát triển quan trọng

Công tác đối ngoại Đảng đạt được nhiều bước phát triển quan trọng