Xây dựng – nền tảng của mọi giá trị

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây đã có những biến chuyển rõ rệt cả về chất và lượng.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thuonghieuvang/2007/11/130688