Xã hội hóa các hoạt động khoa học, công nghệ ở Hải Dương

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Tỉnh ủy Hải Dương dự kiến kinh phí đầu tư từ ngân sách địa phương cho hoạt động KHCN từ nay đến năm 2010 với mức tăng trưởng bình quân 10-15%/năm; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động KHCN nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ KHCN; hoàn thiện chính sách thu hút cán bộ trẻ, có năng lực tham gia các nhiệm vụ KHCN.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107281&sub=72&top=41