Vi khuẩn - Nguồn nhiên liệu tương lai

    Gốc

    ND- Với hệ thống máy tính mới, các nhà khoa học thuộc ĐH Sheffeild vừa phác họa cơ chế trao đổi chất của vi khuẩn Nostoc.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130291&sub=72&top=41