Về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA của Bộ Xây dựng

    Gốc

    NDĐT - Bộ Xây dựng vừa ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (bao gồm viện trợ không hoàn lại và vốn cho vay ưu đãi của các Nhà tài trợ quốc tế - ODA) cho các đơn vị thuộc Bộ khi sử dụng nguồn vốn này.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132449&sub=68&top=40