Vấn đề nhập cư - bài toán khó

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, nhập cư trở thành vấn đề nóng bỏng khi mà "cung" và "cầu" chưa tìm được tiếng nói chung. Nhu cầu tuyển dụng lao động nhập cư để bảo đảm phát triển kinh tế có mâu thuẫn việc văn hóa ngoại lai ảnh hưởng nền nếp, bản sắc văn hóa của nước sở tại? Làm thế nào để bảo đảm quyền hợp pháp của người nhập cư hợp pháp cũng như giải quyết ổn thỏa vấn đề nhập cư bất hợp pháp luôn là bài toán hóc đối với bất cứ chính phủ nào.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124150&sub=83&top=45