Từ ngày 1/7/2024, lương hưu 3,5 triệu đồng dự kiến áp dụng với đối tượng này

Dự kiến từ ngày 1/7/2024 sẽ tăng lương hưu 15%, trong đó có mức lương hưu 3,5 triệu đồng sẽ áp dụng với đối tượng trong bài viết dưới đây.

 Dự kiến sẽ tăng lương 15% từ ngày 1/7, trong đó có mức lương hưu 3,5 triệu đồng sẽ áp dụng với đối tượng này. (Nguồn VGP)

Dự kiến sẽ tăng lương 15% từ ngày 1/7, trong đó có mức lương hưu 3,5 triệu đồng sẽ áp dụng với đối tượng này. (Nguồn VGP)

Nội dung này được đề cập tại dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, bên cạnh việc đề xuất tăng lương hưu 15% từ ngày 1/7/2024 thì tại dự thảo Nghị định còn đề cập nội dung:

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này, sau khi điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này, có mức hưởng thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3.200.000 đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3.200.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.500.000 đồng/người/tháng.

Cụ thể, đối tượng tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định bao gồm:

Các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh tăng 15%, có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 3.500.000 đồng/tháng.

Tại Tờ trình dự thảo Nghị định có nêu: Các đối tượng nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung mà có mức hưởng thấp hơn 3.500.000 đồng/người/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm theo mức tiền cụ thể.

Từ thực tiễn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 01/01/1995 cho thấy, mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đã được xác định dựa trên thời gian công tác thực tế và mức tiền lương tháng trước khi nghỉ việc của người lao động, tuy nhiên với đặc thù của chính sách tiền lương giai đoạn trước năm 1995, cùng với các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm đó nên phần lớn người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ mất sức lao động với thời gian làm việc ngắn và mức tiền lương trước khi nghỉ việc thấp, từ đó ảnh hưởng đến mặt bằng chung về mức hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng của nhóm đối tượng này. Bên cạnh đó, một số nhóm đối tượng đã dừng hưởng theo quy định sau đó được nhà nước ban hành chính sách cho tiếp tục hưởng trợ cấp hằng tháng từ nguồn ngân sách nhà nước nên mức hưởng khá thấp so với mặt bằng chung (mức trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của người đang hưởng trợ cấp theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định 613/QĐ-TTg là khoảng 1,9 triệu đồng/người/tháng).

Thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội: “quan tâm điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ”, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh đối tượng điều chỉnh đối với người nghỉ hưu từ trước ngày 01/01/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định chung mà có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Việc xác định mốc 3,5 triệu đồng/người/tháng để làm căn cứ điều chỉnh được tính toán dựa trên mức 3 triệu đồng/người/tháng quy định tại Nghị định 42/2023/NĐ-CP và thực hiện việc điều chỉnh tăng 15%.

Về việc xác định mốc điều chỉnh 3,5 triệu đồng/người/tháng, đã được báo cáo với Chính phủ khi xây dựng phương án và thời điểm điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2024.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tu-ngay-172024-luong-huu-35-trieu-dong-du-kien-ap-dung-voi-doi-tuong-nay-276148.html