Trồng cây nhớ Bác

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngay từ đầu những năm sáu mươi của thế kỷ trước, trong lúc vừa mới giải phóng miền Bắc được mấy năm, cả nước vẫn còn chia cắt, miền Bắc vừa bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=40819