Triển khai chương trình hành động về thanh niên

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    (SGGP). – Ngày 11-9, Chính phủ đã có Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH.

    Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, UBND tỉnh thành rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, đào tạo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp vươn lên ngang tầm với thanh niên các nước tiên tiến… NH.HÀ

    Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chinhtri/2009/9/202498/