Tổng cục XDLL CAND hướng dẫn thực hiện NQ32 của Chính phủ trong lực lượng CA

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 29/6/2007, Chính phủ có Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông (viết tắt là NQ32 của Chính phủ). Ngày 07/7/2007, Bộ Công an có kế hoạch số 75/KH-BCA(C11) thực hiện NQ32 của Chính phủ (viết tắt là KH75 của Bộ).

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/9/75193.cand