Tổng Bí thư làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

    Báo VTC News
    Gốc

    Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ rõ trong tình hình quốc tế hiện nay, Ban Đối ngoại Trung ương phải luôn giữ vững nguyên tắc vì độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội, nhưng đồng thời phải sáng tạo, năng động, linh hoạt, ứng xử phù hợp với vị trí, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256322/Default.aspx