Tình nguyện viên Quảng Nam sang Sê Kông của Lào

    Báo VTC News
    Gốc

    Tỉnh đoàn Quảng Nam đã tổ chức cho 20 tình nguyện viên sang tỉnh Sê Kông, Lào, trong các ngày từ 20 đến 30/8, làm công tác xã hội.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/264237/Default.aspx