Tỉnh Gia Lai phê bình hàng loạt đơn vị, địa phương chậm trễ giải ngân nguồn vốn

UBND tỉnh Gia Lai đã phê bình 11 đơn vị, địa phương chậm trễ trong việc thực hiện, giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn số 3330/UBND-NL về tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong các tháng cuối năm 2023.

UBND tỉnh Gia Lai đã phê bình 11 đơn vị, địa phương chậm trễ trong việc giải ngân nguồn vốn

UBND tỉnh Gia Lai đã phê bình 11 đơn vị, địa phương chậm trễ trong việc giải ngân nguồn vốn

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai phê bình 2 UBND huyện Chư Păh và Đak Đoa vì triển khai chậm tiến độ Dự án 2 - Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết.

Đồng thời, yêu cầu 2 huyện này khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của 3 dự án gồm: Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư xã Hà Đông (huyện Đak Đoa); Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư làng Díp, xã Ia Kreng; và Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư làng Bui, xã Ia Ka (cùng huyện Chư Păh).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Gia Lai phê bình UBND huyện Đức Cơ vì không báo cáo kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023.

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai cũng phê bình các đơn vị, địa phương chậm trễ trong việc triển khai thực hiện chương trình trên vì có tỷ lệ giải ngân tổng vốn tại thời điểm ngày 31/10/2023 đạt dưới 20%, gồm: Tỉnh Đoàn (tỷ lệ giải ngân đạt 0%), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (giải ngân đạt 4,4%), Sở Thông tin và Truyền thông (đạt 10,3%), Sở Y tế (đạt 1,6%), thị xã Ayun Pa (đạt 12,9%), huyện Chư Sê (đạt 19,7%), huyện Chư Pưh (đạt 13,6%) và huyện Mang Yang (đạt 13,6%).

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo số 130/TB-VP của Văn phòng UBND tỉnh ngày 3/10/2023 về kết luận của đồng chí Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến về đánh giá việc triển khai 3 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình của các bộ, ngành Trung ương; chủ động hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải tập trung triển khai thực hiện, giải ngân vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong các tháng cuối năm 2023.

Thái Lâm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tinh-gia-lai-phe-binh-hang-loat-don-vi-dia-phuong-cham-tre-giai-ngan-nguon-von-post1591036.tpo