Tín ngưỡng phồn thực ở đất bản bộ của Vua Hùng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Có thể gọi Đất Tổ Phú Thọ, cả vùng người Kinh và vùng người Mường là đất bản bộ Vua Hùng. Ở đây, đặc biệt trong vùng Mường còn đậm đặc dấu ấn của tín ngưỡng phồn thực. Phồn thực là một trong những tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp lúa nước cầu cho con người, con của và cây trồng được tốt tươi, sinh sôi nảy nở nhiều.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119477&sub=81&top=43