Tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số áp dụng cho các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học được ban hành nhằm mục đích thúc đẩy chuyển đổi số ở các cơ sở giáo dục đại học; theo dõi đánh giá khách quan, thực chất, công bằng kết quả chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học; phát hiện các điển hình, mô hình chuyển đổi số làm tốt để nhân rộng, tạo phong trào thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

Theo Quyết định số 4740/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ chỉ số được xây dựng trên nguyên tắc bám sát yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030" được Thủ trướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2022, các quy định liên quan về chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học gồm 2 tiêu chí: Chuyển đổi số trong đào tạo và Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục đại học. Ảnh: Casita

Bộ chỉ số phù hợp điều kiện thực tế các cơ sở giáo dục đại học, bảo đảm đánh giá thực chất, khách quan, minh bạch, công bằng; có tính mở, cập nhật phù hợp với tình hình thực tế theo từng năm học, có tính thực tiễn, khả thi trong áp dụng.

2 nhóm tiêu chí thành phần

Theo Quyết định số 4740/QĐ-BGDĐT, cấu trúc của Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học gồm 2 nhóm tiêu chí thành phần:

Nhóm tiêu chí "Chuyển đổi số trong đào tạo" gồm các nội dung: có ban hành kế hoạch đào tạo trực tuyến; có ban hành quy chế đào tạo trực tuyến (Triển khai đào tạo trực tuyến trực tiếp qua phần mềm như Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, phần mềm tương đương khác); triển khai hệ thống thư viện điện tử/thư viện số đáp ứng yêu cầu quy định; tổ chức thi, kiểm tra trên máy tính (trên phòng máy tính nối mạng LAN); ban hành quy chế thi, kiểm tra trên máy tính; tỷ lệ môn học/học phần được tổ chức thi, kiểm tra trên máy tính; tỉ lệ giảng viên có thể khai thác sử dụng được các phần mềm, công cụ nhằm đổi mới phương pháp dạy học; tỉ lệ giảng viên có thể xây dựng được học liệu số, bài giảng điện tử…

Nhóm tiêu chí "Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục đại học" gồm các nội dung: có triển khai văn phòng điện tử (văn bản điện tử, hồ sơ công việc, chữ ký số,...); có triển khai các dịch vụ phục vụ người học (Tuyển sinh online, đăng ký học tín chỉ, đăng ký và báo cáo kết quả thực tập, tra cứu thông tin và kết quả học tập, các dịch vụ liên quan đến xác nhận của cơ sở giáo dục đại học, đóng học phí, dịch vụ liên quan đến thư viện, dịch vụ liên quan đến ký túc xá, văn bằng chứng chỉ, sinh viên sau tốt nghiệp...); có triển khai dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt…

3 mức độ chuyển đổi số

Mức độ chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học được đánh giá theo từng nhóm tiêu chí thành phần, thang điểm 100, gồm 03 mức độ:

Mức chưa đáp ứng: Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí dưới 50. Ở mức này, cơ sở giáo dục đại học chưa đáp ứng các yêu cầu cơ bản về triển khai chuyển đổi số.

Mức đáp ứng cơ bản: Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí từ 50 đến 75. Ở mức này, các cơ sở giáo dục đại học đã đáp ứng yêu cầu cơ bản về triển khai chuyển đổi số.

Mức đáp ứng tốt: Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí trên 75. Ở mức này, các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản và một số yêu cầu nâng cao về triển khai chuyển đổi số.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Công nghệ thông tin chủ trì) tổ chức kiểm tra, đánh giá ngoài và công nhận mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục đại học; công bố kết quả đánh giá trên Cổng thông tin điện tử.

Quy trình tổ chức đánh giá mức độ chuyển đổi số

Hàng năm cơ sở giáo dục đại học xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá mức độ chuyển đổi số (có thể lồng ghép vào kế hoạch chung ứng dụng công nghệ thông tin của cơ sở giáo dục đại học), phân công và giao trách nhiệm thực hiện cụ thể.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học phê duyệt kết quả tự đánh giá, cập nhật kết quả đánh giá lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Công nghệ thông tin chủ trì) tổ chức kiểm tra, đánh giá ngoài và công nhận mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục đại học; công bố kết quả đánh giá trên Cổng thông tin điện tử.

HN

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/tieu-chi-danh-gia-chuyen-doi-so-co-so-giao-duc-dai-hoc-17923011215114507.htm