Tiếp tục triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm - thủy sản

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp tục triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản (gọi tắt là gói 30.000 tỷ đồng) cho đến khi doanh số cho vay trên toàn quốc đạt 30.000 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện Đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao. Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho ngư dân, doanh nghiệp tham gia chuyển đổi mô hình nuôi lồng truyền thống sang mô hình nuôi biển công nghệ cao (lồng HDPE và các công nghệ khác), các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tích cực chủ động tiếp cận và cấp tín dụng theo gói 30.000 tỷ đồng cho ngư dân, doanh nghiệp trên cơ sở thẩm định, đánh giá tính khả thi của phương án, dự án. Trong thời gian tới, NHNN Chi nhánh Khánh Hòa sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cập nhật, bổ sung danh sách ngư dân, doanh nghiệp tham gia đề án có nhu cầu vay vốn gửi đến các chi nhánh ngân hàng thương mại tiếp cận và cấp tín dụng.

Các ngân hàng thương mại báo cáo với NHNN Chi nhánh Khánh Hòa kết quả tiếp cận, thẩm định và cấp tín dụng cho ngư dân, doanh nghiệp có nhu cầu vốn để chuyển đổi sang mô hình nuôi biển công nghệ cao. Trên cơ sở đó, chi nhánh sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đối với lĩnh vực này trong quý II/2024.

H.DUNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/202404/tiep-tuc-trien-khai-chuong-trinh-tin-dung-doi-voi-linh-vuc-lam-thuy-san-54b5c3b/