Thương tiếc nhà báo Trần Nguyên

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nhà báo Trần Nguyên (Trần Nguyên Mô) đã đi vào cõi vĩnh hằng hồi 18 giờ ngày 6-11-2008.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134554&sub=134&top=43