Thuế nhập khẩu xăng dầu còn 25%

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho một số ngành hàng. Giảm thuế xuất khẩu than xuống 10%

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090205104825620P0C1014/thue-nhap-khau-xang-dau-con-25.htm