Thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát tín dụng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã triển khai chương trình hành động trong toàn hệ thống.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124220&sub=59&top=38