Thông qua dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu

  Báo Chính Phủ
  Chính Phủ
  20 liên quanGốc

  Dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 13 diễn ra vào chiều 11/7.

  Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại phiên họp

  Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại phiên họp

  Trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, tiếp thu ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về vị trí, chức năng của Ban Công tác đại biểu tại Điều 1 của dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh lý theo hướng khái quát hơn, theo đó "Ban Công tác đại biểu là cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu, công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện các chức năng khác theo phân công của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội".

  Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Công tác đại biểu (Điều 2), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã phối hợp với Ban Công tác đại biểu rà soát, chỉnh lý các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Công tác đại biểu tại Điều 2 của dự thảo Nghị quyết theo hướng gắn với từng mảng chức năng chính của Ban, trong đó phân định rõ các nhiệm vụ do Ban chủ trì, làm đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các nhiệm vụ do Ban tham gia phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan và các nhiệm vụ do Ban chủ động thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo phân công của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm phù hợp, thống nhất với các quy định hiện hành, không chồng lấn với thẩm quyền của các cơ quan khác.

  Về tổ chức của Ban Công tác đại biểu và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Ban Công tác đại biểu (Điều 3, Điều 4), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Ban Công tác đại biểu đã thống nhất chỉnh lý lại các Điều 3, 4 và 5 của dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 8 theo hướng gộp thành 2 điều: Một điều quy định về tổ chức của Ban Công tác đại biểu và nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban (Điều 3); một điều quy định về các điều kiện bảo đảm hoạt động của Ban Công tác đại biểu (Điều 4). Các quy định về cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Ban Công tác đại biểu và nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban đã được chỉnh lý trên cơ sở tham khảo các quy định tương ứng trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân nguyện (ban hành năm 2016) để bảo đảm sự thống nhất. Các quy định về bộ máy tham mưu, giúp việc cho Ban Công tác đại biểu cũng được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kế thừa quy định của Nghị quyết số 575/UBTVQH12 và bảo đảm tính thống nhất với quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

  Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu.

  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Ủy ban Pháp luật và Ban Công tác đại biểu cần tiếp thu các ý kiến, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

  Nguyễn Hoàng

  Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/thong-qua-du-thao-nghi-quyet-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-ban-cong-tac-dai-bieu-102220711191002735.htm