Thống đốc NHNN chưa nhất trí thu phí thẻ ATM

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Căn cứ vào điều kiện triển khai thực hiện về cơ sở hạ tầng và chất lượng dịch vụ hiện nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa nhất trí phương án đề xuất thu phí của Hội thẻ...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/189010