Thọ Xuân học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII

  Báo Thanh Hóa
  17 liên quanGốc

  Sáng 13-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII.

  Toàn cảnh hội nghị.

  Toàn cảnh hội nghị.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu nội dung quan trọng, cốt lõi của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

  Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, huy động sự vào cuộc của đông đảo Nhân dân trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

  Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tặng Bằng khen cho 4 tổ chức cơ sở đảng và 5 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm, giai đoạn 2017-2021.

  Đỗ Duy Nhã

  Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/tho-xuan-hoc-tap-nghien-cuu-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-cac-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-5-cua-bch-trung-uong-dang-khoa-xiii/167971.htm