Thiện căn và duyên nghiệp

    Gốc

    "Ta là ai trong vô lượng tiền kiếp, ta sẽ làm gì để tiền báo, sinh báo, hậu báo được trọn vẹn và đầy đặn ân phúc?", Duyên trần thoát tục đã góp một câu trả lời cho câu hỏi lớn ấy.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/1/17/222930.tno