Thanh Hóa: Xây dựng Hoằng Hóa trở thành đô thị hiện đại vào năm 2045

Thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu là Hoằng Hóa sẽ trở thành đô thị hiện đại, sinh thái; có mức sống cao; kết nối chặt chẽ với TP.Thanh Hóa và các đô thị lân cận về không gian đô thị, không gian phát triển kinh tế…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch chung đô thị Hoằng Hóa trên toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoằng Hóa, bao gồm 37 đơn vị (36 xã và 1 thị trấn) và khu vực ven biển. Tổng diện tích lập quy hoạch chung khoảng 203,8km2.

Quan điểm lập quy hoạch là xây dựng và phát triển đô thị Hoằng Hóa trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời, cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bảo đảm phù hợp với định hướng, tính đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch quốc gia, cấp vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh; phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn lực, tính liên tục của nền tảng hệ thống quy hoạch hiện hữu và định hướng không gian phát triển của đô thị Hoằng Hóa.

Phát triển kinh tế - xã hội đô thị Hoằng Hóa đặt trong tổng thể gắn bó chặt chẽ trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, cùng với TP.Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, huyện Quảng Xương, tạo thành một tổng thể hài hòa giữa giá trị truyền thống và tương lai, định hình vùng đô thị lớn của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, phát triển đô thị Hoằng Hóa theo hướng bền vững dựa vào 3 trụ cột: thiên nhiên, con người, văn hóa kết hợp với xu thế hợp tác và hội nhập, trên cơ sở đó, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp…

Về mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu xây dựng và phát triển Hoằng Hóa thành thị xã, đô thị loại IV, đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; du lịch, dịch vụ thương mại, nông nghiệp – thủy sản; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

Đến năm 2045, Hoằng Hóa là đô thị hiện đại, sinh thái, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; có mức sống cao; kết nối chặt chẽ với TP.Thanh Hóa và các đô thị lân cận về không gian đô thị, không gian phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Về tính chất đô thị, Hoằng Hóa là đô thị loại IV trực thuộc tỉnh; trung tâm về công nghiệp và dịch vụ, du lịch. Đô thị phát triển đa ngành. Trong đó, trọng tâm là phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới theo hướng hiện đại, phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn; phát triển dịch vụ du lịch gắn với kinh tế biển; phát triển đô thị, nhà ở, thị trường bất động sản; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hướng tới đô thị thông minh, sinh thái, phát triển bền vững, thích nghi với biến đổi khí hậu.

Hoằng Hóa cũng là đô thị cửa ngõ phía Bắc của vùng đô thị trung tâm tỉnh Thanh Hóa bao gồm: TP. Thanh Hóa – TP. Sầm Sơn - Hoằng Hóa - Quảng Xương; có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Dự báo quy mô dân số đến năm 2030 là khoảng 285.000 người; đến năm 2045 khoảng 435.000 người. Dự báo về nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030: đất xây dựng đô thị từ 2.925 ha - 3.839 ha, trong đó, đất khu vực dân dụng 1.350 ha - 1.850 ha; đến năm 2045 đất xây dựng đô thị 4.422 ha - 5.859 ha, trong đó, đất khu vực dân dụng 2.070 ha - 2.800 ha.

Ngoài ra, định hướng không gian đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, tiến tới thành lập thị xã Hoằng Hóa trước năm 2030.

Để thực hiện, các nội dung chính cần nghiên cứu là phân tích, làm rõ động lực phát triển, cơ sở hình thành phát triển của đô thị Hoằng Hóa, làm rõ vai trò, vị trí, chức năng đô thị Hoằng Hóa trong tổng thể vùng liên huyện theo định hướng Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa. Rà soát quy hoạch đã được lập, xác định các vấn đề còn tồn tại cần giải quyết… Đồng thời, đề ra các nhóm yêu cầu về khảo sát địa hình; hiện trạng và thu thập số liệu; định hướng phát triển không gian đô thị; hạ tầng xã hội và dịch vụ đô thị; hạ tầng kỹ thuật; thiết kế đô thị; đánh giá tác động môi trường và đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên, nguồn lực thực hiện.

Thanh Xuân

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/thanh-hoa-xay-dung-hoang-hoa-tro-thanh-do-thi-hien-dai-vao-nam-2045.htm