Tập trung xóa đói, giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 1-7, Ủy ban Dân tộc triển khai Nghị định 60/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc và bàn phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.chinhsachxahoi.37610.qdnd