Tam quốc diễn nghĩa: Có thể bạn chưa biết trước khi thành kẻ thù Tào Tháo và Viên Thiệu từng là bạn

Sau khi Đổng Trác bị tiêu diệt Viên Thiệu và Tào Tháo là hai thế lực quân sự mạnh nhất thời kì Tiền Tam...