Tạo bước đột phá về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ

Sầm Sơn là trọng điểm du lịch của Thanh Hóa, có tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội tương đối nhanh. Sự phát triển đó đã và đang đặt ra cho cấp ủy, chính quyền thành phố yêu cầu cấp thiết là nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến cơ sở. Bởi thực tế cho thấy, mặc dù công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ luôn được các cấp ủy quan tâm, song so với yêu cầu nhiệm vụ phát triển của thành phố thì vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

Đồng chí Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn và cán bộ các phòng, ban liên quan kiểm tra các điều kiện chuẩn bị xây dựng đề án thành lập 3 phường Quảng Đại, Quảng Hùng và Quảng Minh.

Đó là năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; khả năng vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên còn hạn chế, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đạt thấp; tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của một số ít cán bộ chưa cao, chưa tận tâm, tận lực với công việc; tinh thần tự phê bình và phê bình còn hạn chế, chưa mạnh dạn nói thẳng, nói thật những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân, còn nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý.

Cùng với đó, công tác đánh giá cán bộ còn hạn chế; một số đơn vị xây dựng quy hoạch cán bộ chưa đảm bảo chất lượng, tính khả thi đạt thấp; tỷ lệ cán bộ trẻ trong quy hoạch còn thấp; số lượng cán bộ được cử đi học còn ít hơn so với nhu cầu; đào tạo còn thiếu các chuyên ngành về quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước...; việc vận dụng kiến thức được đào tạo, bồi dưỡng vào thực tế thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ còn hạn chế. Ngoài ra, có thời điểm việc bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ chưa kịp thời; một số ít trường hợp bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chưa đảm bảo tiêu chuẩn; chưa kiên quyết điều động những cán bộ hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chưa mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ; việc chuẩn bị nhân sự cho các kỳ đại hội Đảng, bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt ở một số xã, phường chưa tốt...

Để khắc phục những bất cập trên và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Sầm Sơn khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 5-12-2016, về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đến năm 2025. Đến nay, sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết, đội ngũ cán bộ thành phố cơ bản đủ về số lượng, các điều kiện về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực quản lý cơ bản đáp ứng theo quy định tiêu chuẩn chức danh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành. Cùng với đó, năng lực công tác từng bước được nâng lên, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, cơ cấu cán bộ ngày một hợp lý, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ được nâng lên, đa số cán bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố tính đến 15-3-2022 là 203 đồng chí; trình độ chuyên môn: tiến sĩ 9 đồng chí (chiếm 4,44%), thạc sĩ 55 đồng chí (chiếm 27,1%), đại học 138 đồng chí (chiếm 68%), cao đẳng 1 đồng chí (chiếm 0,5%); trình độ lý luận: cử nhân, cao cấp 83 đồng chí (chiếm 40,9%), trung cấp 120 đồng chí (chiếm 59%)...

Trên cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ, các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo chức năng và thẩm quyền đã xây dựng kế hoạch, bổ sung, kiện toàn sắp xếp cán bộ. Kết quả, từ tháng 12-2016 đến nay, thành phố đã bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 116 đồng chí, trong đó cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 11 đồng chí, diện Thành ủy quản lý là 105 đồng chí (cấp trưởng 63 đồng chí, cấp phó 42 đồng chí). Nhìn chung, cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý đều bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về bằng cấp, năng lực, trình độ; tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ được nâng lên, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng vị trí việc làm.

Cùng với đó, công tác quy hoạch cán bộ cũng được Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng. Việc xây dựng quy hoạch được thực hiện đúng nguyên tắc, đảm bảo quy trình, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, cơ bản đạt yêu cầu đề ra, cũng như bảo đảm dân chủ, công khai, tạo động lực cho cán bộ có chí hướng phấn đấu, vươn lên. Chất lượng nguồn cán bộ quy hoạch được nâng lên và hằng năm thành phố tiến hành rà soát đưa ra khỏi quy hoạch những nguồn không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn, cũng như bổ sung vào quy hoạch những nguồn mới; đồng thời, khắc phục tình trạng chỉ quy hoạch cấp ủy và cán bộ chủ chốt của thành phố, mỗi chức danh có 3 nguồn cán bộ kế cận, cán bộ được bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử nguồn tại chỗ đều nằm trong nguồn quy hoạch... Kết quả, từ năm 2016 đến nay, tổng số lượt cán bộ đưa vào quy hoạch là 1.680 đồng chí; trong đó quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 294 đồng chí, diện Thành ủy quản lý là 1.386 đồng chí.

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được xây dựng và căn cứ vào yêu cầu thực tiễn của công tác cán bộ, cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công tác. Việc đào tạo, bồi dưỡng đã có sự gắn kết cả về chuyên môn và lý luận theo hướng vừa chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đương chức, vừa tạo nguồn quy hoạch cán bộ cho các nhiệm kỳ sau. Nhờ vậy trình độ đội ngũ cán bộ được nâng lên một tầm cao mới. Từ tháng 12-2016 đến nay, đã có 3.273 lượt cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức an ninh – quốc phòng...

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến cơ sở có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, là một trong ba khâu đột phá cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Như vậy, cùng với những kết quả đạt được từ việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, việc xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là một khâu đột phá sẽ tạo tiền đề quan trọng để TP Sầm Sơn tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của thành phố.

Bài và ảnh: Trần Hằng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/tao-buoc-dot-pha-ve-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-can-bo-va-cong-tac-can-bo/164352.htm