Tăng cường quản lý, sử dụng đất bãi bồi

Thời gian qua, công tác quản lý đất bãi bồi ven sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, công tác quản lý đất bãi bồi tại một số địa phương chưa thật sự chặt chẽ; chưa thực hiện tốt việc đo đạc, cắm mốc, xác lập hồ sơ quản lý; tình trạng lấn, chiếm đất bãi bồi vẫn còn diễn ra, một số trường hợp vi phạm kéo dài nhưng chưa được kiểm tra, xử lý kịp thời.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại và đưa công tác quản lý đất bãi bồi đi vào nề nếp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công (trong đó có đất bãi bồi).

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản quản lý đất bãi bồi. Trong đó, tập trung vào công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, cắm mốc, xác lập hồ sơ quản lý, lập kế hoạch và phương án khai thác quỹ đất bãi bồi ven sông, kênh, rạch thuộc địa bàn quản lý, tránh trường hợp bị lấn, chiếm sử dụng và xử lý vi phạm theo quy định.

Cùng với đó, chỉ đạo kiểm tra, rà soát về nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng và tiến hành phân nhóm theo thời điểm bắt đầu sử dụng đất (Nhóm 1: sử dụng đất trước 15/10/1993, Nhóm 2: sử dụng đất từ 15/10/1993 đến trước 1/7/2004, Nhóm 3: sử dụng đất từ 1/7/2004 đến trước 1/7/2014, Nhóm 4: sử dụng đất từ 1/7/2014) đối với diện tích đất bãi bồi ven sông, kênh, rạch tiếp giáp với đất của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không bao gồm trường hợp đất bãi bồi ven sông, kênh, rạch tiếp giáp với đất bãi bồi Nhà nước đã cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê).

Trên cơ sở kết quả rà soát về việc sử dụng ổn định, tình hình tranh chấp, sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn...xử lý như sau: Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3: Xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các quy định có liên quan.

Nhóm 4: Không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến hành xác lập hồ sơ quản lý, khai thác theo Quyết định số 15 ngày 6/8/2021 của UBND tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan.

NHẬT ANH

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/phap-luat/tang-cuong-quan-ly-su-dung-dat-bai-boi-118470.aspx