Tăng biên độ CK: Nước cờ tính toán kỹ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Với tâm lý của nhà đầu tư ổn định, việc tăng biên độ sẽ giúp thị trường trở về đúng nghĩa của thị trường, nghĩa là thông tin sẽ phản ánh đầy đủ lên giá cổ phiếu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=86373